หลักธรรมศาสนาในโลกที่สำคัญๆ

พฤษภาคม 23, 2016, 07:53:11 AM โดย admin
0
3287
หลักธรรมศาสนาที่สำคัญๆ
องค์ประกอบของศาสนา
-มีศาสดาผู้ก่อตั้งหรือผู้ให้กำเนิด
-มีหลักคำสอนหรือคัมภีร์ทางศาสนา
-มีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติตน
-มีศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
-มีผู้สืบต่อศาสนาหรือนักบวช

ประเภทของศาสนา
1.เอกเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น :-  คริสต์  อิสลาม  ยิว
2.พหุเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ เช่น :-  พราหมณ์-ฮินดู  ขงจื๊อ
3.อเทวนิยม  เป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น :- พุทธ  เซน  ชินโต   

ศาสนาพุทธ
ประเภท  :  อเทวนิยม
พระเจ้า  :  ไม่มี
ศาสดา  :  พระสมณโคดมหรือพระศากยมุนีพุทธเจ้า
คัมภีร์  :  พระไตรปิฎก
นิกาย  :  เถรวาท, มหายาน
เป้าหมายชีวิต  :  การไปสู่นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

หลักธรรม  :
-หลักอริยสัจ 4  เป็นทางหลุดพ้นความทุกข์  ประกอบด้วย  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ มรรค
-หลักไตรสิกขา  ได้แก่  ปัญญา  ศีล  สมาธิ
-หลักไตรลักษณ์  มี 3 ลักษณะ คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
-หลักโอวาทปาฎิโมกข์  เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
-หลักศีล 5  คือ เบญจศีลที่เป็นข้อห้ามในทางพุทธศาสนา 5 ประการ คือ ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์   ไม่ประพฤติผิดในลูกเมียผู้อื่น  ไม่พูดปด  ไม่ดื่มสุรา
-หลักพรหมวิหาร 4  เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ 4 ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
-หลักอิทธิบาท 4  เป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จ  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา
-หลักขันธ์ 5 (เบญจขันธ์)  เป็นส่วนประกอบของชีวิต 5 ประการ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ 


วันสำคัญทางศาสนาพุทธ
วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า
วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันแรกที่มีการเกิดพระรัตนตรัยศาสนาคริสต์
ประเภท  :  เอกเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระยะโฮวา (พระเยซูคริสต์)
ศาสดา  :  พระเยซูคริสต์ (เป็นทั้งศาสดาและภาคหนึ่งของพระเจ้า)
คัมภีร์  :  พระคัมภีร์ไบเบิล
นิกาย  :  โรมันคาธอลิก, ออร์โธดอกซ์, โปรแตสแตนท์
เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปสู่ในอาณาจักรของพระเจ้า


หลักธรรม  :
1.     หลักความรัก  ความรักที่บริสุทธิ์มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  ต่อเพื่อนมนุษย์ หัวใจ ของศาสนาคริสต์ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนเจ้ารักตัวเอง”
2.     หลักอาณาจักรพระเจ้า  คือสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์
3.     หลักบาปกำเนิด  ทุกเกิดเกิดมามีบาปติดตัวต้องล้างบาป
4.     หลักตรีเอกานุภาพ  ประกอบด้วย  พระบิดา  พระบุตร  และพระบิดา
5.     หลักบัญญัติ 10 ประการ  เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลที่เรียกว่าพระคัมภีร์เก่า


ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ประเภท  :  พหุเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระศิวะ  พระวิษณุ  พระพรหม
ศาสดา  :  ไม่มี
คัมภีร์  :  คัมภีร์พระเวท  ประกอบด้วย  ฤคเวท  ยชุรเวท  สามเวท  อาถรรพเวท
นิกาย  :  ไศวะ (นับถือพระศิวะ), พรหม (นับถือพระพรหม), ไวษณพ (นับถือพระวิษณุ), ศักติ (นับ
ถือชายาของพระเจ้า)
เป้าหมายชีวิต  :  การเข้าถึงพรหมหรือโมกษะซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์

หลักธรรม  : 
1.หลักปรมาตมัน-อาตมัน  วิญญานทั้งปวงเป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญ
2.หลักอาศรม 4  ขั้นตอนการดำรงชีวิตของชาวฮินดู คือ 1.  พรหมจารี 2.  คฤหัสถ์ 3.  วานปรัสถ์  4.  สันยาสี
3.หลักโมกษะ  การหลุดพ้นจากเวียนวายตายเกิด โดยรวมชีวเตมัน (วิญญานมนุษย์) กลับเข้ารวมกับพระพรหม ด้วย 3 หนทาง คือ 1.  ชญาณโยคะ  2.  กรรมโยคะ  3.  ภักติโยคะ
4.หลักปรัชญา  มีภควคีตา ซึ่งถือว่าเป็นยอดปรัชญาของฮินดู
5.หลักปุรุษารถะ 4  หลักในการดำเนินชีวิตมี 4 ประการ คือ 1 ธรรมะ  2.  กามะ 3.  อรรถะ   4.  โมกษะ
6.หลักตีรมูรติ  คือพระเจ้าองค์สูงสุดที่มี 3 สภาวะ คือ พรหม  ศิวะ  วิษณุ
7.หลักวรรณะ 4  ประกอบด้วย 4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ (นักรบ)  วรรณะพราหมณ์  (นักบวช)  วรรณะแพศย์ (พ่อค้า ชาวนา) วรรณะศูทร (ทาส)ศาสนาอิสลาม
ประเภท  :  เอกเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระอัลเลาะห์
ศาสดา  :  นบีมุฮัมมัด
คัมภีร์  :  พระคัมภีร์อัลกรุอาน
นิกาย  :  2 นิกาย คือ ซุนหนี่ และชีอะห์
เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปอยู่กับพระอัลเลาะห์

หลักธรรม  : 
1.หลักศรัทธา 6 ประการ
2.หลักปฏิบัติ 5 ประการ
3.ข้อห้ามของศาสนาอิสลามจาก http://www.leksound.net/


ความคิดเห็น