เม.ย.2560ต้องลงทะเบียนคนจนใหม่หมด

กุมภาพันธ์ 24, 2017, 08:11:10 AM โดย admin
0
1526


  การลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ทางกระทรวงการคลังระบุว่า จะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 อย่างไรก็ตามอาจมีการขยายระยะเวลาลงทะเบียนไปถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดราชการหลายวัน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามวันที่เปิดรับสมัครที่แน่นอนอีกครั้ง

ผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

          1. มีสัญชาติไทย
          2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
          3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559

          หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียวผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ เช่น

          - รายได้ (เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ)
          - การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
          - หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)

          ทั้งนี้การเปิดเผยทรัพย์สิน-หนี้สินดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลไว้ใช้ทำสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ว่า ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้วย

          เช่นเดียวกับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่า ผู้ที่เคยลงทะเบียนรายได้น้อยในรอบแรกต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคน

          อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ลงทะเบียนในปี 2560 ได้รับบัตรประจำตัวรอบใหม่นี้แล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องมาลงทะเบียนอีก เพียงแต่มาอัพเดทข้อมูลเท่านั้น ซึ่งบางคนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนไม่ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยอีกก็ได้


ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะได้สวัสดิการอะไรบ้าง ?
 เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ทางกระทรวงการคลังระบุว่า สวัสดิการที่ผู้มาลงทะเบียนคนจนรอบใหม่จะได้รับ อย่างเช่น

          - บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย โดยอาจให้ใช้สีแตกต่างกันตามระดับรายได้ของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคต เช่น การลดค่าน้ำ-ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่

          - กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน

          - เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพ

          ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ที่...

          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
          - ธนาคารออมสิน
          - ธนาคารกรุงไทย
          - สำนักงานคลังจังหวัด

          โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง


         ใช้หลักฐานอะไรในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ?

          ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว


         
จาก http://www.epayment.go.th/home/app/faq_epayment_gov

ความคิดเห็น